ചരമം

സി. ഇബ്രാഹീം-വേളം
ബിയ്യാത്തു-പന്തിരിക്കര
പോക്കര്‍കുട്ടി-അരിക്കുളം
കെ. പാര്‍വ്വതി അമ്മ-പൈതോത്ത്
ചിരുത-ചെറൂവണ്ണൂര്‍
പാത്തുമ്മ -കരയാട്

ബിസിനസ്സ്